انتخاب زبان | Select Language

روز تئاتر

رو بازی می کند و در بین هنرهای هفتگانه مظلوم و معصوم است. هدفش بیش از هر چیز ، تاثیر بر جان و روح بیننده

ادامه مطلب »