انتخاب زبان | Select Language

روز هموفیلی

موروثی است و از دست انسان خارج است، اجازه انجماد به خون در رگ ها را نمیدهد، مفاصل را خشک میکند و با هر خراش

ادامه مطلب »