انتخاب زبان | Select Language

روز جهانی فلسفه

تنها موجود متفکر روی این کره خاکی هستیم و تا وقتی که هستیم باید بیندیشیم. به وجود به هستی و آفرینش؛ و به این که

ادامه مطلب »