روز کودک آفریقایی

نیمی از کودکان گرسنه جهان در فقر و نهایت تنگدستی در شمال و شاخ آفریقا زندگی می کنند. در زمانی که غرب نگاه پلیدش را

ادامه مطلب »