روز برادران رایت

با الهام از یک موشک کاغذی،  پدیده ای بزرگ و شگفت انگیز با نام هواپیما را اختراع کردند و برای همیشه مردم جهان را از

ادامه مطلب »