روز ترن هوایی

 نه مثل چرخ و فلک گیجمان می کند، نه مثل سقوط آزاد به زمینمان میکوبد. هیجانش در سواری توامان با آرامش، و در چشم بر

ادامه مطلب »