انتخاب زبان | Select Language

روز بادبادک

انعکاس رنگ سبز و قرمزِ کاغذ، در چشمانِ پر از شوقش افتاده، با دست های کوچکی که با قطره های چسب درگیر است، حلقه ها

ادامه مطلب ...