روز تلفن ثابت

شاید روزهایی که مجبور بودیم احساساتمان را، روی کاغذ نامه و پشت کلمات مجهول پنهان کنیم، یا زمانی که ساعت ها روی پا ایستادیم تا

ادامه مطلب ...

روز دامن

نگاهش به یک پارچه قدیمی بنفش با توپهای سفید میفتد، چشم هایش را می بندد و نوه اش رو مجسم میکند، با چرخ دستی اش

ادامه مطلب ...