روز حقوق حیوانات

روز حقوق حیواناتهمینکه به حیوانات ظلم نرسانی، همینکه به حیوانی آسیب نرسانی،/ همینکه حیوانی را شکنجه نکنی، همینکه حیوانی را صرفاً برای سرگرمی در قفس

ادامه مطلب »

روز حقوق بشر

روز حقوق بشر روزی که بدونِ فاصله،بدون غم،بدونِ جنگ /همدل و همیار و همراه شدیم و بدون تفاوتِ رنگ و خون و دین ،کنار هم

ادامه مطلب »