روز مبارزه با ایدز

روز ایدزما همه ،در یک کشتی نشستیم و آگاهی و همدلی ،این کشتی رو سالم نگه میدارهپس بیاین با همین آگاهی و همدلی از هم

ادامه مطلب »