انتخاب زبان | Select Language

روز قدکوتاه ها

کوتاهی و بلندی قد تو اصلاً مهم نیست، مهم این است که با مناعت طبع بالا و عدالت درونت، جلوی ظلم و نابرابری بایستی، تو

ادامه مطلب »