زادروز ناصر حجازی

زادروز ناصر حجازی رختکن/زمین/دروازه/توپ/تور/ومسایقه…….مسابقه استواری/مسابقه استقامت/مسابقه بردباری/مسابقه ای برای مرد شدن/انسان شدن/رها شدن/و اسطوره شدن/وبازی….دفاع از حریم یک دروازه/وامروز/حریم یک ملت 23 آذر زادروز زنده

ادامه مطلب »