انتخاب زبان | Select Language

روز گفتگوی تمدن ها

 هیچ چیز به اندازه تعامل و گفتگو نمی تواند نجات دهنده بشریت در جهان باشد. تعاملی سازنده می تواند پلی برای دنیای بهتر، باشکوه تر

ادامه مطلب »