انتخاب زبان | Select Language

روز چشم رنگی ها

عجیب است وقتی با خیره شدن در چشم هایشان آبی آسمان و اعماق اقیانوس ها را میبینی، وقتی که با اولین نگاه، یشم و زبرجد

ادامه مطلب »