روز نقطه

 با گذاشتنش کنار هر جمله تکلیف خیلی از معانی و مفهومات روشن می‌شود. از زیاد گویی پرهیز و در جمله حق مطلب را ادا میکند.

ادامه مطلب »