روز نامه نویسی

روز نامه نویسی اکنون که این نامه را مینویسم / تو از من دوری / و من می‌توانم سکوتم را برایت بنویسم / “،تورا دوست

ادامه مطلب »