انتخاب زبان | Select Language

روز میمون

  تضاد عجیبی بین چشم های غمگین و خنده های بی دلیلشان به چشم می خورد. با اینکه حیوان جنگلند اما وابستگی شان به انسان

ادامه مطلب »