روز مردم بومی

 درست است که نوای پیشرفت و توسعه آنها، آهسته تر از جوامع دیگر است و همچنان به سبک و سنت های دیرینه شان پایبند هستند،

ادامه مطلب »