انتخاب زبان | Select Language

روز مجردها

 کنایه های زیادی را تحمل می کنند، اما یاد گرفتند که تا زمانی که واژه مسئولیت برایشان کامل تعریف نشده، عجله‌ای برای دادن تعهد نداشته

ادامه مطلب »