روز لگو

چشمهایش برق میزنند و دوخته شدند به مهره های پلاستیکی و رنگی رنگی، با دستان کوچکش تلاش میکند که آنها را در هم چفت کند،

ادامه مطلب »