روز عینک آفتابی

خورشید بسیار زیباست،  اما چشمان ما ممکن است از جایی به بعد، این زیبایی و تلالو های دوروبرش را تاب نیاورد. محافظ سر سخت، زیبا

ادامه مطلب »