روز صلح

 در جهانی که حتی از یک ثانیه بعد آن بی‌خبریم و نمی‌دانیم که چه سرنوشتی انتظارمان را میکشد، بیهوده است که وقت و انرژی مان

ادامه مطلب »