انتخاب زبان | Select Language

روز زیر دریایی

 از پشت شیشه این وسیله شناور ، دنیای متفاوتی قابل دیدن است. حضور در این وسیله عجیب که حرکت آن یا برای علم و صنعت

ادامه مطلب »