روز دموکراسی

  در اکثر سرزمین های جهان این واژه فقط یک اسم زیبا و فریبنده است که حتی به آن فکر هم نمی شود. کاش برسد

ادامه مطلب »