روز دست خط

استادی میگفت که از دست خط آدم ها، میشود به قسمتی از شخصیت آنها پی برد، اینکه صبور هستند یا عجول، آرام هستند یا عصبانی،

ادامه مطلب ...