انتخاب زبان | Select Language

روز دست خط

استادی میگفت که از دست خط آدم ها، میشود به قسمتی از شخصیت آنها پی برد، اینکه صبور هستند یا عجول، آرام هستند یا عصبانی،

ادامه مطلب »