انتخاب زبان | Select Language

روز حمل و نقل شهری

پشت نشستن ماشین های سنگین، خسته اش کرده‌. اما یاد گرفته خستگی معنایی ندارد و باید کار کرد تا چرخ های زندگی بچرخد. دود را

ادامه مطلب »