روز حقوق حیوانات

روز حقوق حیواناتهمینکه به حیوانات ظلم نرسانی، همینکه به حیوانی آسیب نرسانی،/ همینکه حیوانی را شکنجه نکنی، همینکه حیوانی را صرفاً برای سرگرمی در قفس

ادامه مطلب ...