انتخاب زبان | Select Language

روز بشقاب پرنده

بانی این روز، اتفاقی بود که در سال ۱۹۴۷رخ داد. و آن سقوط یک شی سرخ بزرگ و آدمک های بیگانه با لباس سبز، روی 

ادامه مطلب »