روز باطری

شاید ولتا نمیدانست که اختراعش حتی قلب را هم به زانو در می آرود.   روز باتری مبارک دانلود   دو قطب مثبت و منفی

ادامه مطلب »