روز آگاهی از HIV

 این بیماری هیچ وقت نه درمان شد و نه از بین رفت، ویروسی که تاثیر ویرانگری روی ایمنی جان و حتی روحمان می گذارد. هر

ادامه مطلب »