انتخاب زبان | Select Language

روز آگاهی از سالمند آزاری

وقتی از سالمندان حرف میزنیم، ذهنمان پیش افراد سالخورد می رود. ولی حقیقتا سالمندان، همان کسانی هستند که در روزهای ناتوانی ما دستمان را گرفتند

ادامه مطلب »