نمونه صدای گویندگان صفحه 5

نمونه صدای گوینده مرجان مهرعلی

نمونه صدای گوینده مرجان حق پرست

نمونه صدای گوینده محمدرضا تصمیم دیزجی

نمونه صدای گوینده محمدحسین بهفرشاد

نمونه صدای گوینده محمد باقر سلمانی

نمونه صدای گوینده محسن زرآبادی

نمونه صدای گوینده مرضیه ابراهیمی

نمونه صدای گوینده مژگان گوهری

نمونه صدای گوینده مسعود صفری

نمونه صدای گوینده مهدی بقاییان

نمونه صدای گوینده مهدی پر

نمونه صدای گوینده مهدی راد

امتیاز دهی به این مطلب