نمونه صدای گویندگان صفحه 4

نمونه صدای گوینده علیرضا بختیاری

نمونه صدای گوینده علی منظری

نمونه صدای گوینده علی حیدری

نمونه صدای گوینده عاطفه حیدری

نمونه صدای گوینده سحر غلامی

نمونه صدای گوینده فربیا فصیحی

نمونه صدای گوینده محمد ولیان

نمونه صدای گوینده کتایون نژاده

نمونه صدای گوینده محمد نظری

نمونه صدای گوینده محمد صادقیان

نمونه صدای گوینده محمد حسین تهرانی

نمونه صدای گوینده محمد حبیبی

امتیاز دهی به این مطلب