روز گفتگو

شاید ساده به نظر برسد، اما با همین اتفاقی که هر روز و هرزمان به عادی ترین حالت ممکن به آن نگاه میشود، حجم زیادی

ادامه مطلب »