روز پست

دنیای نامه‌ها پر از انتظار برای لبخند‌ها و اشک‌هاستو دنیای پستچی‌ها هم آمیخته با این انتظار‌هاروز جهانی پست، بر تلاشگران متعهد این حرفه، تبریک و

ادامه مطلب ...

روز بخشش

بخشش را از خورشید بیاموزمحبت را بی محاسبه پخش کن،دروازه های قلبت رابه روی همه بگشاو باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست، بهترینها را

ادامه مطلب ...