زادروز بروس لی

زادروز بروسلی مگر میشود در “خیابان طولانی” قدم زد / با” رییس بزرگ “همراه شد / “بازیِ مرگ” را تجربه کرد و به یاد “خشم

ادامه مطلب »