زادروز اکبر عبدی

  ‏به ذات هنرمند است و خون هنر از همان روز اول در رگهایش میجوشید. هزار چهره سینمای ایران است و دست رد به هیچ

ادامه مطلب »