روز هنرمند

کارش آفرینش زیبایی های بی تکرار و گره‌زدن عشق به حقیقت رویاست. می آفریند آنچه را که در اعماق قلبش درک و در انتهای ذهنش

ادامه مطلب »