انتخاب زبان | Select Language

روز مربی

اینکه تلاش کنی تا کسی را که پرورش و آموزش میدهی, از خودت جلو تر باشد؛ نیازمند یک روح بزرگ، عشق بی مثال و ایثاری

ادامه مطلب »