روز ماه

چراغ درخشان شب های تار است و آسمان زیباییش را در شب منت دار اوست. او که منعکس کننده ستاره زیبای خورشید است و نورش

ادامه مطلب »