انتخاب زبان | Select Language

روز زیتون

تناقض بین روغنی بودن این میوه زیبا و رشد کردن بذرش در آب و هوایی خشک، او را در زمره متفاوت ترین میوه های جهان

ادامه مطلب »