روز حقوق بشر

روز حقوق بشر روزی که بدونِ فاصله،بدون غم،بدونِ جنگ /همدل و همیار و همراه شدیم و بدون تفاوتِ رنگ و خون و دین ،کنار هم

ادامه مطلب »