روز جهانی خاک

روز خاککافی است / آسمانِ بغض کند و کمی باران ببارد / آنگاه دلت تازه میشود / با بویِ خوشِ خاکِ خیس خورده / و

ادامه مطلب »