انتخاب زبان | Select Language

روز بزن قدش

وقتی کلام قاصر از بیان خوشحالی و تشویق فرد مقابله،  وقتی احساسات به مرز هیجان می‌رسند و باید تخلیه بشند . شاید یه بزن‌قدش، بهترین

ادامه مطلب »