روز بخشش

بخشش را از خورشید بیاموزمحبت را بی محاسبه پخش کن،دروازه های قلبت رابه روی همه بگشاو باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست، بهترینها را

ادامه مطلب »