روز اسپرسو

دلم نه عشق میخواهد نه دروغ های قشنگنه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر ادعادلم یک فنجان اسپرسو می خواهدیک دوست که بشود با او

ادامه مطلب »