انتخاب زبان | Select Language

جشن شهریورگان

 هوای گرم و سوزناک مرداد، کم کم رو به خنکی می رفت و زرتشتیان شاکر، مثل همیشه دست هایشان رو به آسمان دراز می شد

ادامه مطلب »