ویدیوهای گویندگان گویش محلی

سینا آقایی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

فاطمه حسینی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

خدیجه رحمت زهی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

محدرحیم ساسان - نمونه صدای گویندگان چکاوا

پرینا سخائی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

مهدی سمساری - نمونه صدای گویندگان چکاوا

امتیاز دهی به این مطلب