ویدیوهای گویندگان انگلیسی 3

عسل سعیدی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

علی قاسمی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

سمیرا معتدل - نمونه صدای گویندگان چکاوا

کیمیا ملکی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

افروز هاشمی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

امتیاز دهی به این مطلب