ویدیوهای گویندگان انگلیسی 1

سینا آقایی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

محمدصادق لطیفی- نمونه صدای گویندگان چکاوا

علی رجبی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

سامان کجوری - نمونه صدای گویندگان چکاوا

بهروز نجفی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

نگین بنی عقیل - نمونه صدای گویندگان چکاوا

نسترن حسینی نژاد - نمونه صدای گویندگان چکاوا

فریب فصیحی - نمونه صدای گویندگان چکاوا

مانا قائم پناه - نمونه صدای گویندگان چکاوا

امتیاز دهی به این مطلب